logo   banner    
      meny    
      meny    
  :: Heim        
 

: Styret i RU 2016
: Referat styremøte Stavanger 5
: Referat frå styremøtet i RU 18
: Notat frå Landsrådsmøte 2015
: Styrereferat 31.10.2015
: Referat frå styremøte- Stavang
: Styremøte i Sauda 27.6. 2015
: STYRET 2015
: Referat fra styremøtet i RU 1
: Konstituerande-styremøte 2015-

 
Kva skjer?

Heile kalenderen

 
kart
 
Logg inn - webMedlem

Brukarnamn:

Passord

 
     
 

Referat frå styremøte- Stavanger, fredag

 

Referat frå styremøte- Stavanger, fredag 4. september 2015

 

 

Sak 26/15        Godkjenning av innkalling Godkjent

Sak 27/15        Godkjenning av referat  Godkjent

Sak 28/15        Søknad frå Ølen ul om dekking av 2 sommarleirbillettar + køyring

Vi dekker kursavgiften for begge ungdommane = 1700kr x 2 = 3400kr. Styret bestemte at maks reisestøtte er kr. 1000,- pr. tiltak. Ølen ul. Får også 1000,- i reisestøtte.

Sak 29/15        ul. Heimly –orientering

Leder informerte styret om denne saken.

Sak 30/15        Sauda ungdomshus- kva nå-ingen respons på artikkel

Leder vil ta en telefon til Sauda kommune ved teknisk etat for å si at RU ikkje eigentleg eiger dette huset. Vil kommunen selje det, eller bruke det?

Sak 31/15        Status medlemslag- registrering-innsendte rapportar.

 Leiar orienterte.

Sak 32/15        Økonomisk orientering- korleis ligg me an?

Kasserar orienterte. Me har ikkje fått inn pengar frå momskompensasjon eller automat-kompensasjon, og kasserar vil undersøke om vi vil få det. Kasserar arbeider og med forslag til forenkling av budsjett oppsettet.

Sak 33/15        Storkurs 2016- har me fått avklare kurshaldarar-innhald

                        -ansvarsfordeling:

Bunad og Dansar og songar frå Rogaland og eventuelt stildanskurs: Anne Marie.

Toradar og hardingfele: Lise, ho har fått Håvard Ims til å halde kurs i torader, og skal finne fram til ein egna felespalar.

Ung på scenen og Teaterinstruksjonskurs: Jostein.

Kveding: Eli Anna har kontakta Åshild Vetrhus, men ventar framleis på endeleg svar.

                          -økonomistyring/budsjett

Dette kjem me tilbake til når me har fått svar frå kurshaldarar og BUL Stavanger.

-gjennomgang program/timeplan for helga (Sender eit utkast som me kan sjå på)

Leiar hadde laga ein førebels plan for Storkurset:

Fredag 7/2: Kl.18 Frammøte, registrering og informasjon. Kl.19: Mat. Kl.20 kursstart. Kl. 22.30 Bli kjent, sosialt samvær, dans.

Laurdag 8/2: kl.9 Kursstart, kl.11, kaffipause (15.min) kl.13, lunch, kl.14 kurs, kl.16.kaffipause/fellesøkt, kl.19, middag underhaldning og dans.

Søndag 9/2: kl.9, kursstart, kl.11, kaffipause (15min), kl.12.30 kursevaluering, kl.13. lunch og avreise.

 

 Sak 34/15       Besøk i lokallaga-

                        -avklara møtedagar i dei forskjellige laga

Førebels plan: Måndag og tirsdag i Nordfylket og onsdagen i Sørfylket. Eli Anna tar kontakt med Sjonar, Jostein ordnar med Sandeid og Anne Marie og Lise tar seg av dei i sør, der vert møtet i BUL Stavanger sitt hus.

                     -kva forventar med av arrangør? Økonomi-kven betalar kva.

NU har lite pengar, så det blir nok RU som må betala det meiste denne gongen.

                        -RU sin bolk. Kva vil me nå ut til laga med?

Styret fekk i lekse å komme tilbake til neste møte med 3 ting kvar som vi synes verd å ta opp på desse møta. Eit par idear hadde me allereie: a)Korleis kan medlaemslaga bruke RU meir aktivt og meir. b) Kva med å fusjonera fleire lag i nærleiken av kvarandre no som me slit med «avskalling» av medlemmar.

Sak 35/15        UL Skjoldafjord er nå i gang med å øve inn musikalen "Footloose", med deltakarar frå alle aldersgrupper. og håpa i dette høve at Fylkeslaget vil støtte oss økonomisk.

Styret gjev 5000kr. Til dette prosjektet.

Sak 36/15        Søknad om aktivitetsstøtte til Midtbygden ungdomslag. Diverse ungdomsarrangement dette året.

 

Styret gjev 5000kr. Til dette prosjektet.

 

Sak 37/15        Ymse :

a)      Vi støtter fråsegn om å gjeninnføra støtta til Studieforbundet.

b)      Leiar orientert om at Eli Ulvestad i NU, arbeider med å skipa ein ny og slagkraftig kulturorganisasjon no som Norsk Teaterråd er avvikla.

c)      Eli Anna informerte om at Teatergruppa på HMU i Haugesund ikkje kom i gang likevel grunna lita interesse då det viste seg at foreldra måtte trø til med kostymesying ol.

d)      Eli Anna informerte om planane ho har for dansekurs på Utsira, ho har vore i kontakt med rektor på skulen der ute som var sers interessert.

 

Haugesund 06.09. 2015

 

Eli Anna

 

-referent-