Det nærmar seg årsmøte i Rogaland ungdomslag, og i år er det Sandeid ungdomslag som er vertsskap.

PÅ GRUNN AV KORONA-VIRUS MÅ VI DIVERRE UTSETJE ÅRSMØTET. Meir informasjon kjem etter kvart.

Årsmøtet er det høgste organet i Rogaland ungdomslag. Her diskuterer me året som er gått, samstundes som ein legg planar for det neste.

Det er viktig at laga kjem saman og diskuterer og utvekslar røynsler frå lagsdrifta. Her er nok mange god tips å få, nye måtar å gjera ting på.

Framlegg til sakliste:
Sak 1 Godkjenning av innkalling, sakliste og stemmerett
Sak 2 Val av ordstyrar, referent, to til å skrive under møteprotokoll og  teljekorps
Sak 3 Årsmelding  2019 
Sak 4 Rekneskap 2019
Sak 5 Arbeidsprogram for 2020
-Folkekultursatsing 
-Bunadssatsing 
Sak 6 Revidert budsjett for 2020
Sak 7 Budsjett 2021
Sak 8 Årspengar for 2021
Sak 9 Eventuelt Innkomne framlegg
Sak 10 Val

Kor mange kan komma frå kvart lag?
I vedtektene til RU står det:
Lokallag med medlemmer frå 5- 49 over 14 år – 3 årsmøterepresentantar med røysterett
Lokallag med medlemmer frå 50-100 over 14 år – 4 årsmøterepresentantar med røysterett
Deretter 1 årsmøterepresentant med røysterett pr. 100 påbyrja medlemmer.

Program for dagen:
12.00 Frammøte /lunsj 
12.30 Årsmøtet startar
14.30 Årsmøtet slutt
15.00 Miniseminar
17.00 Vel heim

Har du forslag du vil årsmøtet skal handsama sender du det til rogaland@ungdomslag.no innan 10. mars 2020.