Det er viktig at voksne med funksjonsnedsettelse, kronisk sykdom eller spesielle omsorgsforpliktelser får anledning til å delta på kurs på lik linje med andre. Studieforbundene tildeles derfor et fylkeskommunalt tilretteleggingstilskudd til dekking av merkostnadene ved tilrettelegging av kurs for voksne innenfor disse målgruppene.  

Studieforbundet kultur og tradisjon, Rogaland sender inn samla søknad om tilretteleggingstilskot frå Rogaland Fylkeskommune. Fleire av våre lokallag har aktivitet som kan gje støtte.

Dette får ein støtte til:

  • Meirkostnader ved tilrettelegging for at personer med funksjonsnedsetjing, kronisk sjukdom eller spesielle omsorgsforpliktelser får delta på kurs.
  • Det kan berre søkast fylkeskommunalt tilretteleggingstilskudd til kortare, kompetansegjevande kurs som er opne for alle.

Fylkeskommunalt tilretteleggingstilskot støttar ikkje:

  • Tilrettelegging for fremmedspråklege og personar med særleg svak førstegangsutdanning  
  • Behandlingsrelaterte kurs utan kompetansehevande element
  • Trenings- og mosjonsrelaterte kurs utan kompetansehevande element
  • Kulturarrangementer
  • Turer/reiser/utflukter

Krav til søknaden:

  • Beskrivelse av kurset, behov for tilrettelegging og dei meirkostnader tilretteleggingen medfører.
  • Dersom de fekk midlar i fjor, må rapport vere sendt inn før ein får utbetalt nye midlar (ingen frå RU søkte i 2021)

Tilretteleggingstilskuddet blir tildelt forskuddsvis til kurs som er planlagt gjennomført i søknadsåret. Det blir tatt hensyn til både geografi og målgrupper ved fordeling av disse midlene.

Les meir om ordninga på Rogaland Fylkeskommune si heimeside

Ta kontakt med oss i ungdomslaget om du har spørsmål.