Samtalemøte om bunadbruk på Garborgsenteret 22. februar 2022

Kva meiner du om å bruka bunad? Kvifor har du bunad??

Stad: Storsalen (2. etasje), Garborgsenteret, Hetlandsgata 11, 4344 Bryne

Treng du help med påmelding? Ta kontakt med Garborgsenteret (tlf. 47 77 60 20 #4)

Program:
18.00: Velkommen v/Inger Undheim og Synnøve Jørgensen
18.05: Hulda Garborg og bunadene. Innleiing ved bunadsekspert Målfrid Grimstvedt
18.45: Deltakarane fyller ut spørjeskjema og samtaler om bunadbruk. Med kaffi/te og noko attåt
20:00: Oppsummering i Storsalen – kva har gruppene snakka om?
Seinast 21.00: Program slutt

Kabinettkortet er frå Hulda Garborgs fotosamling. Bildeteksten er skriven av Hulda. Foto: Nasjonalbiblioteket

Om samtalekvelden:

Rogaland Ungdomslag og Garborgsenteret inviterer til temakveld om bunadbruk på Hulda Garborgs 160-årsdag tysdag 22. februar kl. 18-21.

Fem organisasjonar arbeider for å nominera bunadbruken til UNESCO si verdsarvliste for immateriell kultur. Dei ønskjer å få vita korleis bunaden vert brukt. Kva forhold har folk i Noreg til bunad? 

Rogaland Ungdomslag og Garborgsenteret vil gjerne ha flest moglege stemmer frå Jæren med i dette kartleggingsarbeidet. Unge og vaksne, han, ho og hen! Velkommen alle som ein! Tankane dine er viktige når det skal skrivast nominasjonssøknad til UNESCO.

Målfrid Grimstvedt innleier temakvelden med å fortelja om Hulda Garborg og bunadene. Korleis lever Hulda sin bunad-ide i dag? Etter innleiinga er det tid for uformelle bunadssamtalar kring bordet. Deltakarane set seg ved ulike bord i lokala, og alle får utdelt eit skjema med enkle spørsmål som ein skal svara på og diskutera med dei andre. Det vert servert kaffi/te og litt å bita i under samtaledelen av møtet. Til slutt samlast me i foredragssalen til ei felles oppsummering av kva ein har snakka om kring borda.

Ingen førebuing eller forkunnskapar vert kravd for å delta på denne kvelden. Ein er heller ikkje nøydd til å ta ein aktiv rolle i samtalane kring bordet, det er lov å berre lytta også. 

Les meir om nominasjonsarbeidet på https://www.bunadbruk.no  

Velkommen til ein gild og sosial bunadskveld på Garborgsenteret!

Beste helsing

Inger Undheim, Garborgsenteret

Synnøve Jørgensen, Rogaland Ungdomslag

Tid for å søke tilretteleggingstilskot

Det er viktig at voksne med funksjonsnedsettelse, kronisk sykdom eller spesielle omsorgsforpliktelser får anledning til å delta på kurs på lik linje med andre. Studieforbundene tildeles derfor et fylkeskommunalt tilretteleggingstilskudd til dekking av merkostnadene ved tilrettelegging av kurs for voksne innenfor disse målgruppene.  

Studieforbundet kultur og tradisjon, Rogaland sender inn samla søknad om tilretteleggingstilskot frå Rogaland Fylkeskommune. Fleire av våre lokallag har aktivitet som kan gje støtte. Fristen er 1. desember.

Det kan berre søkast fylkeskommunalt tilretteleggingstilskot til kortare,
kompetansegjevande kurs som er opne for alle.

Fylkeskommunalt tilretteleggingstilskot støttar ikkje:

  • Behandlingsrelaterte kurs uten kompetansehevende element
  • Trenings- og mosjonsrelaterte kurs uten kompetansehevende element
  • Kulturarrangementer
  • Turer/reiser/utflukter

Ta kontakt med oss i ungdomslaget om du har spørsmål. Send søknadsskjemaet til rogaland@ungdomslag.no i god tid før 1. desember.

Nedanfor kan du laste ned retninglinjene (dette er retningslinjene for Studieforbundet, men det kan vere nyttig for deg også)

VÅR DAG er 22. februar

I 2022 er det Frivillighetens år. No kan du søke om kr 25 000 i støtte for å feire denne dagen!

Målet er å lage ein stor, nasjonal fest kor vi løftar fram innsatsen som vert lagt ned kvar dag: av medlemmar, deltakarar, aktivistar, givarar, frivillige og støttespelarar. Vi skal rett og slett feire Noregs viktigaste lagarbeid. Som del av Frivillighetens år, kan kvar organisasjon velje seg ein dag for å vise fram sitt formål og sine aktivitetar over heile landet.

Styret i Noregs Ungdomslag har valt seg tysdag 22.02.2022 som VÅR DAG. Datoen ville ha vore 160-årsdagen til Hulda Garborg som var ein sentral person for ungdomslagsrørsla.

Noregs Ungdomslag ønskjer å nytte denne dagen til å feire rørsla vår med mottoet “Levande lokalkultur”. Lokallag over heile landet vil feire med rusfrie arrangement som samlar folk i alle aldrar – i felles glede og aktivitetar. 

Om støtteordninga

Sparebankstiftelsen DNB støttar VÅR DAG-kampanje og heile 5 millionar kroner skal delast ut i støtte til lokale arrangement. Maks søknadsbeløp per arrangement/markering er 25 000 kroner. 

Korleis ditt lokallag ønskjer å markere dagen, er heilt opp til dykk. Det viktigaste er at de skal vise fram kven og kva de er i lokalsamfunnet.

Det følgjer likevel med nokre krav for å få støtte: 

  • Lokal- og fylkeslag i NU skal legge sine arrangement til tysdag 22. februar 2022
  • Arrrangementet skal vere rusfritt og ope for alle
  • Arrangementet må vere med å synleggjere lokallaget, samt Frivillighetens år i lokalsamfunnet
  • De må samarbeide med anten ei anna foreining, eller med ein offentleg aktør – som eit bibliotek eller liknande. Det er ikkje eit krav at partneren stiller med pengar.

På nettsidene til Frivillighetens år 2022 finn du dei fullstendige retningslinjene for søknad om støtte til dagen. 

Sjølve Søknadssida ser ut til å vere laga i eit engelsk program. Om de får problem med å forstå innhaldet, må de gjerne ta kontakt med sekretariatet i Frivillighetens år. Her er lenka til sjølve søknadsskjemaet: https://vardag.smapply.io

NB! Søknadsfristen er 17. oktober 2021!

Styret i Rogaland Ungdomslag har planar for dagen saman med Garborgsentret (Jærmuseet) på Bryne. Invitasjon kjem!